Selasa, 29 Mei 2012


BAHASA SUNDA
OOO
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 1
(Berdasarkan PERMENDIKNAS NO.41 Th.2007, Standar Proses)
OOO
1.
IDENTITAS MATA PELAJARAN

a.
Nama Sekolah
:
SMAN 5 BANDUNG

b.
Kelas
:
X

c.
Semester
:
II

d.
Program
:
RSBI

e.
Mata Pelajaran
:
BAHASA SUNDA

f.
Jumlah Pertemuan
:
2
OOO
2.
STANDAR KOMPETENSI
10.2
Mampu berbicara untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan dalam menceritakan pengalaman, berpidato, bercerita, bercakap-cakap, dan berdiskusi kelompok.OOO
3.
KOMPETENSI DASAR
10.2.1
Berbicara untuk menceritakan pengalamanOOO
4.
INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

·         Dapat menyampaikan pengalaman dengan sikap yang baik dan  menarik.
·         Dapat menceritakan peristiwa pengalaman dalam rangkaian yang sistematis.
·         Dapat menggunakan kalimat-kalimat yang jelas dan santun.
·         Dapat memperbaiki penceritaan.
OOO
5.
TUJUAN PEMBELAJARAN

Ø  Menceriterakan pengalaman dengan bahasa yang baik
Ø  Melatih penggunaan bahasa secara lisan dengan menceritrakan pengalaman.
OOO
6.
MATERI PELAJARAN


Menceriterakan pengalaman
Menulis cerita pengalaman
OOO
7.
ALOKASI WAKTU


2 X 45 Menit
OOO
8.
METODE PEMBELAJARAN


Demonstrasi  (unjuk kerja), diskusi9.
KEGIATAN PEMBELAJARAN

PERTEMUAN   :   1

NO
KEGIATAN BELAJAR
Waktu (menit)
Asfek Life Skill Yang Dikembangkan

1.
Pendahuluan

1.
Guru mengecek kehadiran dan kesiapan siswa mengkuti pelajaran
3
-
Kecakapan pribadi (Kesadaran potensi diri)


2.
Guru menyampaikan Kompetensi Dasar,Indikator dan Tujuan Pembelajaran
1
-
Kecakapan Berfikir (Kecakapan mengolah informasi, kecakapan menggali)


3.
Guru memotivasi siswa
3
-
Kecakapan pribadi (Kesadaran eksistensi diri dan kesadaran potensi diri)

2.
Kegitan inti


Ekplorasi

-
Guru bersama siswa mendiskusikan contoh cerita pengalaman
8
-
Kecakapan akademik (kecakapan mengidentifikasi variabel)
Elaborasi

-
Guru memberikan arahan mengenai bagaimana cara bercerita yang baik dan poin apa saja yang harus ada dalam menceritakan pengalaman.
15
-
Kecakapan Berfikir (Kecakapan mengolah informasi, kecakapan menggali)


Konfirmasi

-
Guru memberikan umpan balik positif dan konfirmasi terhadap hasil ekplorasi dan elaborasi.
5
-
Kecakapan akademik (kecakapan mengidentifikasi variabel)


-
Guru memberikan motivasi kepada siswa yang kurang atau belum berpartisifasi aktif.
2
-
Kecakapan pribadi (kesadaran potensi diri dan kesadaran eksistensi diri)
3.
Penutup

-
Guru Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
2
-
Kecakapan Berfikir (Kecakapan mengolah informasi, kecakapan menggali)


OOO

PERTEMUAN   :   2

NO
KEGIATAN BELAJAR
Waktu (menit)
Asfek Life Skill Yang Dikembangkan

1.
Pendahuluan

-
Guru mengecek kehadiran dan kesiapan siswa mengkuti pelajaran
3
-
Kecakapan pribadi (Kesadaran potensi diri)


-
Guru memotivasi siswa
3
-
Kecakapan pribadi (Kesadaran eksistensi diri dan kesadaran potensi diri)

2.
Kegitan inti

-
Siswa menceritakan pengalaman di depan kelas secara bergantian
37
-
Kecakapan pribadi (kesadaran potensi diri dan kesadaran eksistensi diri)

-
Kecakapan Berfikir (Kecakapan mengolah informasi, kecakapan menggali)

-
Kecakapan social (kecakapan komunikasi lisan)

3.
Penutup

-
Guru Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
2
-
Kecakapan Berfikir (Kecakapan mengolah informasi, kecakapan menggali)
OOO
OOO
10.
PENILAIAN HASIL BELAJARKISI KISI PENILAIAN
RANAH
:
Kognitif

OOO
Jenis Sekolah
:
SMAN 5 BANDUNG
Alokasi Waktu
:
1X15 menit
Mata Pelajaran
:
Bahasa Sunda
Jumlah Soal
:
5
Kurikulum
:
Standar isi
Penulis
:
Dadan Hamdani, S.Pd.
OOO
NO
Kompetensi dasar / Indikator
Kelas / Smt
Materi
Indikator Soal
Bentuk Tes
No Soal
1
10.2.1
Berbicara untuk menceritakan pengalaman
X/2
Memahami cerita pengalaman
Dapat memahami cerita pengalaman
PG
1
2


X/2
Memahami cerita pengalaman
Dapat memahami dengan lebih spesifik
PG
2
3


X/2
Mengidentifikasi wacana pangalaman
Dapat mengidentifikasi wacana
PG
3
4


X/2
Memahami bahasa yang digunakan
Dapat memahami kata-kata dan istilah yang digunakan
PG
4
OOO

PEDOMAN PENILAIAN
OOO
Jenis Sekolah
:
SMAN 5 BANDUNG
Penulis
:
Dadan Hamdani, S.Pd.
Mata Pelajaran
:
Bahasa Sunda
Tahun
:
2011 -2012
Materi kelas
:
Standar isi
Bentuk Tes
:
Unjuk kerja
OOO
NO SOAL
SOAL


Waktos taun kamari abdi ngiringan pasanggiri maca warta basa Sunda di stasion Bandung TV Jl. Arcamanik payuneun pacuan kuda. Harita téh abdi ngiringan pasanggiri maca warta téh mung nyalira benten sareng sakola sanés nu ngiringan ti sakolana téh minimal 2 urang malah aya nu 5 urang sagala. Tapi abdi teu ngarasa gimir margi abdi ngaraos abdi bisa ngéléhkeun maranéhanana. …


1
Tina sempalan carita pangalaman di luhur, bisa katitén yén nu  miluan pasanggiri téh ….
a. saurang             c. duaan                                e. limaan
b. lobaan               d. genepan

2
Dumasar kana sempalan carita pangalaman di luhur bisa katitén yén manéhna nunjukeun …
a. pesimis              c. optimis               e. ngalédék
b. agul                    d. sombong

3
Kira-kirana numutkeun hidep alesan nu paling cocok pikeun patarosan “naha manéhna ngan sorangan teu siga ti sakola séjén?” nya éta ..
a. nu bisaeun di sakolana ngan manéhna sorangan
b. murid kanyaah guru basa Sunda
c. pinter dina palajaranana
d. murid teladan
e. ngan manéhna nu siap tur daék miluan

4
Dina wacana di luhur aya kecap teu gimir nu hartosna sami sareng …
a. pesimis              c. daék                   e. teu daék
b. sieun                  d. teu sieun


OOO
Contoh Format Daftar Cek/Skala Penilaian Nyarita Pangalaman (Tes Unjuk Kerja)
No
Nama Siswa
ASPEK YANG DINILAI
Kesesuaian Ide Dan Isi
Kejelasan Suara
Lafal
Ketepatan Ekspresi
Diksi
Rata2 Nilai
12345Dst.
OOO
11.
SUMBER BELAJAR

-
Sudaryat, Yayat. 2006.  Waruga Basa Kelas X. Bandung: CV. Karya Iptek

-
Faturohman, Taufik. 2006. Pamager Basa Kelas X . Bandung: CV. Geger Sunten

-
e-learning sman 5 Bdg.sch.id. Bahasa Sunda

OOOMengetahui
Bandung,
Kepala SMAN 5 BANDUNG,
Guru Mata Pelajaran

Drs. H. Jumdiat Marzuki, M.M.
Dadan Hamdani, S.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 300050027
NIP 19570603 198203 1 006